Tạo form dạng cột Contact Form 7

Tạo form dạng cột Contact Form 7

<div class="flex-row form-flat medium-flex-wrap">
<div class="flex-col flex-grow">
[text* your-name placeholder "Họ tên"]
</div>
<div class="flex-col flex-grow">
[text* your-address placeholder "Địa chỉ"]
</div>
<div class="flex-col ml-thirdth">
[submit class:button primary "Đăng ký"]
</div></div>

Thay ml-thirdth theo ý thích, thirdth = 3, fourth = 4

Cài đặt SMTP Gmail không cần plugin

Chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'smtp';
  $phpmailer->Host    = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587; // 465 (nếu chọn SSL) / 587 (nếu chọn TLS)
  $phpmailer->Username  = 'email@gmail.com'; // Tài khoản gmail
  $phpmailer->Password  = 'Mat_khau_ung_dung'; // Mật khẩu ứng dụng
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'email@gmail.com'; // Tài khoản gmail gửi mail
  $phpmailer->FromName  = 'viettriweb.com'; // Tên tài khoản gửi mail
});