Tạo form dạng cột Contact Form 7

Tạo form dạng cột Contact Form 7

<div class="flex-row form-flat medium-flex-wrap">
<div class="flex-col flex-grow">
[text* your-name placeholder "Họ tên"]
</div>
<div class="flex-col flex-grow">
[text* your-address placeholder "Địa chỉ"]
</div>
<div class="flex-col ml-thirdth">
[submit class:button primary "Đăng ký"]
</div></div>

Thay ml-thirdth theo ý thích, thirdth = 3, fourth = 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *